València: un mercat medieval. Entrevista a David Igual

Vicent Royo
Amb motiu de la celebració del col·loqui internacional Coneixement expert i valor de les coses. Peritatge tècnic i econòmic, que tingué lloc a València entre el 27 i el 29 d’octubre de 2011 i del que ja en parlàrem ací, tinguérem ocasió de conversar una bona estona amb David Igual Luís. Format al Departament d’Història Medieval de la Universitat de València, des de 2001 és professor titular d'Història Medieval al Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tanmateix, la seua acollida a terres manxegues no li ha fet oblidar el seu àmbit d’estudi i de recerca, la integració del regne de València en el comerç internacional durant la baixa Edat Mitjana. De fet, la seua tesi, defesada el 1996, s’ocupava de Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo occidental. Com podeu imaginar, la conversa ens dugué irremeiablement a parlar d’economia, comerç i negocis mercantils.

Ara bé, més que respostes contundents, el que ens oferí David Igual foren matisacions, puntualitzacions molt encertades per entendre les relacions comercials als segles medievals, l’articulació dels espais econòmics a l’àmbit internacional i la integració dels mercats interiors. Com diu ell mateix, no hi ha respostes absolutes, sinó que, tot depenent de l’òptica des de la que s’aborden les problemàtiques, s’obtenen unes respostes o altres. Els exemples, ben clars. No és el mateix analitzar el fenomen de la integració en les rutes de comerç internacional des del punt de vista dels centres de desenvolupament, que fer-ho des de les perifèries europees. No és el mateix parlar de la ciutat de València, que de qualsevol altra vila del país, amb uns trets marcadament rurals, però també urbans, a mig camí entre petites ciutats i grans viles. Cal, per tant, dur a terme profundes matisacions conceptuals i metodològiques per entendre l’articulació de les relacions econòmiques a l’àmbit europeu baixmedieval i la integració dels diversos espais econòmics en base a uns preceptes o a altres. La resta, millor l’escolteu directament de David Igual, a qui agraïm la seua amabilitat per concedir-nos part del seu temps per fer aquesta entrevista.